петък, 15 юни 2012 г.

Възпитание

Възпитание-          Сине, вече си достатъчно голям и мисля, че си готов да си поговорим с теб по мъжки. Утре навършваш девет и ти е време да порастнеш. Можеш да вече да приемеш истината, вместо да живееш с разни детски илюзии. Не става дума за дядо Коледа или баба Марта. Сине... искам да знаеш, че няма Бог.
-          Какво е Бог?
-          Няма значение, защото него го няма. Разбираш ли? Когато един ден успееш в живота и си богат, и известен, и с красива жена, тогава няма да е заслуга на някой си Бог. Това ще си ти. Със своите си усилия ще си успял да постигнеш всичко. С амбиция и хъс ще си смазал конкуренцията, разбираш ли? Няма как да седиш и да се молиш като идиот и онзи на небето да ти прати тлъст чек. Сам трябва да изградиш своя имидж!
-          Какво е имидж?
-          Това е, което има значение – не как се възприемаш, а как те възприемат враговете ти. Зарежи отсега онези глупости за любов и приятелство. Това са хипарски простотии. Отсега искам да се стремиш към върха. Смазвай опонентите си в училище, внимавай кого можеш да привлечеш на своя страна и кой трябва да ласкаеш. Един ден това ще са ти най-доверените хора в твоята собствена компания. И не се връзвай на момиченцата. Може да са сладички и невинни, но те искат твоя чек. Разбираш ли, сине? Пази си чека от момиченцата! И дори и да не успееш, да се провалиш, да станеш клошар и да живееш в кашон, това пак няма да е заслуга на Бог. Просто ти ще си бил недостатъчно жесток и недостатъчно упорит. И тогава ще живееш като просяк, вместо хората от теб да искат пари. Добрият чичо Бог няма да се смили над изтерзаната ти душа, той ще ти се присмива! Това съм го научил по трудния начин и сега ти го предавам на теб това знание. То е свещено! Ако един ден те видя на улицата с опънати към мен треперещи ръце, молещ за храна обичния си баща, аз ще се изплюя върху теб. Не, аз ще се изхрача! Щом нямаш пари не си ми никакъв, не те познавам. Ти си се предал и затова няма дори да те зачета за жив. Ти ще си утайката на обществото – без теб би било на всички много по-хубаво! И да не забравяме момиченцата – те може да са били сладички и добрички, но сега ще те гледат от разстояние с погнуса и ще те подминават. Паметта им за теб се е изтрила, а тя може да бъде съживена само с пари! Това е свободата, а не да се взираш в една точка като идиот и по цял ден да припяваш мантри.
-          Какво е мантра?
-          Това са оправдания. Оправдания, че не си успял и не си станал милионер. Само ако си милионер, можеш да си позволиш самочувствието на успял човек!
-          Милионер?
-          Поне. Истинската цел е милиардер. Тогава, знаеш ли какво правиш? Посочваш с пръст и всяко нещо е твое. Искаш тази хубава постройка? Твоя е. Искаш място, където ти и приятелите ти да играете футбол? Построи си стадион. Искаш Луната? И нея можеш да посетиш. Че и да я купиш. Тогава аз ще те гледам в очите и ще казвам – „Ето, това е моят син”. Ти ще си Бог.
-          Нали нямаше Бог?
-          Гордея се с теб.

 Виктор Десов

Parenting


- Son, you are now big enough and I think you're ready for a man to man talk. Tomorrow you’ll turn nine and it's about time for you to grow up. You are ready to hear the truth and to quit believing in some silly children’s fairytales. This is not about Santa Claus, nor The Red Hood. Son ... I want you to know that there is no God.

- What is God?
- It doesn’t matter what it is because it doesn’t exist. Do you understand? When one day you succeed in life and you become rich and famous, with a beautiful spouse beside you, then this wouldn’t have been the merit of some God. This would be you. With your own efforts you would have accomplished everything. With ambition and drive you will have smashed the competition! Do you understand? You cannot sit and pray like an idiot to that guy in the sky to send you fat check. In order to receive it you will have to build your own image!
- What is image?
- This is what matters - not how you perceive yourself but how your enemies perceive you. Forget now all those nonsense about love and friendship. This is hippie crap. From now on I want you to aim for the top. Smash your opponents at school, watch who you can get on your side and who you should flatter. One day those would be your most trusted associates in your own company. And also - do not fall for the girls! They may seem cute and innocent, but they actually want your check. Do you understand, son? Keep your check away from the girls! And even if you do not succeed, fail miserably, become a hobo and live in a cardboard box, this wouldn’t have been God’s will. You’ll just prove that you hadn’t been cruel enough or stubborn enough. And then, instead of the others begging you for your money, you will ask them for change. The good old God will have no mercy on your troubled soul; he’ll make fun of it! I have learned this the hard way and now I pass this knowledge onto you. It is sacred! If one day I see you in the street with feeble shaking hands, stretched towards me, beseeching your loving father for food, I will spit on you. No, I will expectorate on you! If you don’t have money, you are no one to me, I don’t know you! You would’ve have given up, so I will not even see you as a human being. You will be the dregs of society - without you it would be better for everybody!  And don’t forget the girls - they may have been cute and kind earlier, but now they will watch you from a distance with disgust and they’ll just pass you by. Their memory of you will be gone, and it could only be revived with money! Money, dollars, pounds, euros, rupee… This is the only freedom out there, not staring at one point like an idiot all day long, singing mantras.
- What are mantras?
- These are excuses - excuses for having failed to become a millionaire. Only if you are a millionaire, you can afford the confidence of a successful man!
- A millionaire?
- At least. The real aim is to be a billionaire. Then, do you know how you are going to live? You’d just point with your finger and everything would be yours. You want this beautiful building? It’s yours. Do you want a place where you and your friends can play football? Build a stadium. You dream of the moon? You can visit it. Maybe even buy it. Then I'll look into your eyes and I will say - "Yes, this is my son." You will be God.
- You said there is no God?
- I am proud of you.

Viktor Desov


Transformational Festivals

събота, 2 юни 2012 г.

A Day in Wales

Plans, plans, preparations, expectations, dreams, shit, shit, and at the end ... mega shit :))) still fun though

The plan was  a four day trip in Wales trad climbing and camping, but because the weather FORECAST wasn't good we ended up going for a day to Parisella's cave. I was complaining all day as I knew it's not going to rain at all...

Anyway was pleased to try something hard as I haven't touched real rock for ages, especially something steep. I visited the famous boulder cave last year and it has stayed in my mind as a greasy hole full of chipped and polished holds; loads of gym-like problems, link-ups and many people hanging from the roof. Not the perfect place.

                                         This was last year.


But I tried to stay positive and grateful for what I have after all the term-time desperation. After a good warm up and few easy problems I got on the most aesthetic line with just three drilled holds  - Lou Ferrino 7C+ Dialling all the moves took me about an hour, and after few desperate tries my skin got really soft and I took a rest to sketch and explore the stony beach. After the lunch brake I could give it a few good tries falling at the final hard moves. The climb can be summarized as slapping the belly of a whale; most of the moves are violent throws, ripping the skin; compressiooOOOn- my style. I was getting really psyched, but another surprise came- we had to leave... just 4 o'clock...

I couldn't stop being angry about everything....Myself, the people, the forecast,... The money that were supposed to be enough for four days camping went for petrol...just for a 5 hours shitty bouldering session :))) aAAaa Now I'm broke so I guess I'll stick with training in the gym and waiting for the summer....
The Great Orme and the Irish Sea
петък, 1 юни 2012 г.

Simple Assemblable Desk


At the beginning of the year I built my desk as I needed more space to (not) work. It's the easiest and cheapest thing I could imagine. This is my first Instructable :

very useful website full of great stuff
DIY or DIE